Obrobka skrawania i obrobka plastyczna

Definicja techniki

Technika jest to zespół środków, jak również czynności ludzkich, takich jak: sztuka, rzemiosło czy umiejętność, który wchodzi w skład działalności, jaka jest związana z wytwarzaniem dóbr materialnych i zasady posługiwania się tymi dobrami. Technikę można podzielić ze względu na zastosowanie, czyli może to być technika budowania maszyn, technika górnicza, technika medyczna czy też technika rolnicza. Ponadto technika wiąże się z produkcją. Wraz z rozwojem techniki następuje rozwój nauki i w tym momencie możemy wyróżnić maszynoznastwo czy też materiałoznastwo. Sposoby przetwarzania produktów wytworzonych nazywa się technologią. Natomiast nauka, czyli działalność badawcza między innymi, nazywana jest naukami technicznymi oraz inżynierią. Inżynieria jest wiedzą, której przedmiotem badań jest technika. Technologia budowy maszyn jest dziedziną inżynierii, która wchodzi w skład inżynierii mechanicznej. Technologia budowy maszyn zajmuje się różnymi metodami oraz technikami, które służą wytwarzaniu części maszyn, mechanizmów, instalacji przemysłowych, urządzeń, konstrukcji czy też różnymi środkami służącymi do realizacji tych wszystkich technik. Technologia zajmuje się obróbką materiałów, czyli nadanie im odpowiednich kształtów oraz nadanie im odpowiednich charakterystyk. Ponadto technologia zajmuje się także projektowaniem, teorią oraz wytwarzaniem narzędzi oraz maszyn wytwórczych. Technika ma także inne znaczenie, gdzie mówi się o umiejętnościach, które pozwalają na wykonanie określonych czynności w danej dziedzinie sztuki, czyli chodzi tutaj na przykład o ars media, sport, ogólnie sztuka czy też rzemiosło.

Podobne artykuły

Przeciągarka
Do wad przeciągarki zaliczamy: wysoką cenę tego urządzenia, wysoką cenę narzędzi skrawających oraz konieczność posiadania wielu narzędzi, które służą do przeciągania albo przepychania różnych materiałów, o różnych kształtach i wymiarach obrabianych powierzchni. Przeciągarka porusza się ruchem prostoliniowym zwrotnym Napęd ruchu ogólnego jest hydrauliczny. Przeciągarki pracują automatycznie. Przeciągarki dzielimy na wewnętrzne, zewnętrzne, uniwersalne, specjalizowane oraz specjalne. Przeciągarki wewnętrzne służą do obrabiania otworów i dzielimy je kolejno na: przeciągarki poziome jedno- lub dwusuwakowe, przeciągarki pionowe jedno- lub dwusuwakowe oraz przeciągarki pionowe do przepychania. Przeciągarki zewnętrzne służą do obrabiania powierzchni zewnętrznych i dzielą się na: przeciągarki pionowe jednosuwakowe oraz przeciągarki pionowe dwusuwakowe. Przeciągarki uniwersalne służą do przeciągania zarówno wewnętrznego, jak i wewnętrznego i dzielimy je na: przeciągarki poziome jedno- lub dwusuwakowe oraz przeciągarki pionowe jedno- lub dwusuwakowe. Natomiast przeciągarki specjalizowane służą do obróbki uzębień przeciągaczami obrotowymi i dzielą się na przeciągarki łańcuchowe oraz przeciągarki karuzelowe. Szlifierki są tokarkami do obróbki wykańczającej utwardzonych powierzchni...

Szlifowanie
Szlifowanie jest obróbką dokładną, która pozwala na osiągnięcie dokładności wymiarowej klasy 5-6. Powierzchnie po oszlifowaniu posiadają dużą gładkość. Szlifierki służą przede wszystkim do obróbki powierzchniowej powierzchni cylindrycznych oraz płaszczyzn. Szlifierki posiadają wieloostrzowe narzędzia, które nazywa się ściernicami. Szlifierki posiadają dużą szybkość skrawania. Zatem ściernice muszą być dokładnie wyważone oraz zaopatrzone w osłony. Natomiast łoże oraz korpus szlifierki muszą być sztywne i odporne na drgania. Ponadto podczas procesu szlifowania musi być zastosowane chłodzenie, ze względu na dużą ilość ciepła, która powstaje w wyniku tego procesu. Szlifierki dzielimy na: szlifierki do wałków, szlifierki bezkłowe, szlifierki do otworów, w tym szlifierki kłowe z nadstawką do szlifowania otworów, szlifierki narzędziowe, szlifierki do płaszczyzn, w tym szlifierki pracujące obwodem ściernice ze stołem albo prostokątnym albo obrotowym i szlifierki pracujące czołem średnicy ze stołem również albo prostokątnym albo obrotowym oraz szlifierki specjalnego przeznaczenia. Wśród obrabiarek skrawających oprócz tokarek i ich rodzajów wyróżniamy także obrabiarki do obróbki...

Kuźniarka
Matryce kuźniarek są wykonane z narzędziowej stali węglowej. Odkuwki, które zostały wykonane w kuźniarkach charakteryzują się następującymi cechami: duża dokładność wymiarów, małe zbieżności kuźnicze, małe dodatki na obróbkę skrawaniem, równomierny stopień przekucia oraz takie same własności odkuwek wykonanych w jednej partii. Prasa jest maszyną roboczą, która wywiera nacisk na dany przedmiot, który jest umieszczony pomiędzy elementami roboczymi. Ze względu na napęd prasy wyróżnia się następujące urządzenia: prasy elektromagnetyczne, prasy pneumatyczne, prasy hydrauliczne oraz prasy mechaniczne. Mechaniczne. Prasy mechaniczne dzieli się dalej ze względu na sposób napędu ruchomego elementu na: dźwigniowe, kolanowe, korbowe, mimośrodowe, śrubowe, w tym ręczne i mechaniczne, klinowe, krzywkowe, zębatkowe oraz ślimakowe. Wyróżnia się także prasy specjalistyczne, które dzielimy na prasy mające zastosowanie w rolnictwie, w poligrafii oraz w innych dziedzinach. Prasy, które mają zastosowanie w rolnictwie oraz w przetwórstwie dzielimy na: zbierające, olejarskie oraz wysłodkowe. Prasy poligraficzne dzielimy na korektowe oraz drukarskie. Natomiast w innych dziedzinach...

Walcarki
Ze względu na zastosowanie walcarki, wyróżnia się następujące: walcarki na gorąco, walcarki na zimno, walcarki do rur, walcarki do profili, walcarki do blach, łamacze zgorzeliny, walcarki ciągnące, walcarki wyginające, walcarki prostujące oraz walcarki chłodzące. Ponadto ze względu na sposób walcowania walcarki dzieli się na walcarki okresowe, walcarki ciągłe oraz na walcarki nawrotne. Jest jeszcze jeden podział walcarek, ze względu na ilość oraz rozmieszczenie walców. W tym przypadku wyróżnia się walcarki duo-walcowe, trio-walcowe, kwarto-walcowe, 6-walcowe, 12-walcowe, 20-walcowe, pionowe, poziome, skośne oraz uniwersalne. Ciągarka jest maszyną, która służy do wytwarzania prętów, drutów oraz metalowych rur. Technika wytwarzania tych elementów polega na ciągnięciu. W zależności od użytych ciągadeł wyróżnia się ciągarki jednostopniowe oraz ciągarki wielostopniowe. Ponadto jest jeszcze jeden podział, który dzieli ciągarki na bębnowe i pierścieniowe w przypadku drutów. Jest to podział zależny od konstrukcji ciągarki. Natomiast w przypadku prętów i rur wyróżnia się ciągarki łańcuchowe. Wśród obrabiarek skrawających wyróżniamy także...